Privacyverklaring

Nefarma, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (de ‘Vereniging’) is een branchevereniging van innovatieve geneesmiddelenbedrijven. Wij staan onze leden bij met advies en behartigen hun de belangen.

Contactgegevens

Prinses Beatrixlaan 548 (10e verdieping Toren C),
2595BM ‘s-Gravenhage
www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl
[email protected]
070- 313 22 22

De Vereniging verwerkt in het kader van brancheverenigingsactiviteiten persoonsgegevens en acht zorgvuldige en veilige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De Vereniging is verantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens we verwerken en met welke doel.

(Potentiële) leden

De Vereniging verwerkt persoonsgegevens van werknemers (en/of vertegenwoordigers) van (potentiële) leden om diensten aan te kunnen bieden en ook haar verplichtingen uit hoofde van het (potentiële) lidmaatschapsovereenkomst te kunnen nakomen. Na beëindiging van het lidmaatschap, verwijderen wij uw persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na het einde van het boekjaar waarin het lidmaatschap is geëindigd. Indien u niet langer als werknemer namens uw werkgever verbonden bent aan de Vereniging verwijderen wij uw gegevens op uw eerste verzoek of uiterlijk twee jaar nadat wij hiermee bekend zijn geworden.

Wanneer de persoonsgegevens verstrekt zijn in verband met een potentieel lidmaatschap gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te informeren over de Vereniging en het lidmaatschap. Deze verwerking is noodzakelijk om u in staat te stellen een eventueel lidmaatschap met ons aan te gaan en daarna uitvoering te geven aan het lidmaatschap. De grondslag voor deze verwerking is gelegen in gerechtvaardigd belang om de reguliere verenigingsactiviteiten te kunnen uitvoeren. Indien er geen lidmaatschap tot stand komt verwijderen wij uw persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na het laatste contact met u.

Toezending publicaties

In het kader van het lidmaatschap en/of reguliere brancheverenigingsactiviteiten stuurt de Vereniging regelmatig publicaties toe. Om dit te kunnen doen, is verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk.

Nieuwsbrieven

Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt de Vereniging gebruik van Mailchimp. Mailchimp heeft haar systemen goed beveiligd met een privacy shield certificaat en gaat vertrouwelijk om met gegevens. Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten en de Vereniging heeft met Mailchimp een verwerkersovereenkomst gesloten. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief door op de link onderin de nieuwsbrief te klikken.

Website

De website www.medicijnenvoormorgen.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Functionele en analytische cookies
Wij plaatsen in de eerste plaats functionele cookies. Dit doen wij om onze website goed te laten functioneren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het onthouden van uw inloggegevens tijdens uw bezoek. Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De Vereniging heeft de cookies van Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld volgens de handleiding die de Autoriteit Persoonsgegevens daarvoor heeft opgesteld. Dit houdt onder andere in dat de laatste drie cijfers van uw IP-adres zijn afgeschermd.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Evenementen en bijeenkomsten

De Vereniging organiseert regelmatig evenementen en bijeenkomsten die zowel door leden als niet-leden kunnen worden bezocht. Meldt u zich hiervoor aan, dan verklaart u zich akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens van leden, die wij verwerken in het kader van deze evenementen en bijeenkomsten, bewaren wij conform hetgeen eerder in deze Privacyverklaring is vermeld. De persoonsgegevens van niet-leden gebruiken wij om met u te communiceren over de evenementen en bijeenkomsten van de Vereniging en bewaren wij tot uiterlijk twee jaar na afloop van het evenement of de bijeenkomst.

Inschakeling derden

De Vereniging maakt bij de uitvoering van haar diensten soms gebruik van een externe partij (derde) en geeft soms uw persoonsgegevens door aan deze derde. Bij deze doorgifte heeft de Vereniging een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden. Voor verwerkingen door derden heeft/sluit de Vereniging verwerkersovereenkomsten met deze partijen.

Leveranciers en opdrachtnemers

De persoonsgegevens die leveranciers of opdrachtnemers aan ons verstrekken, verzamelen en gebruiken wij omdat dit noodzakelijk is om een (eventuele) overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens van leveranciers en opdrachtnemers zullen wij bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst volledig is uitgevoerd. De termijn is dezelfde als de fiscale bewaartermijn.

Overige relaties

Persoonsgegevens van overige relaties verzamelen en gebruiken wij omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van de Vereniging. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk. De persoonsgegevens van overige relaties bewaren wij tot uiterlijk twee jaar na het laatste contact.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien, aanvullen en/of wijzigen of wissen. Daarnaast heeft u het recht om te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken of tegen de verwerking bezwaar te maken. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens en/of overdracht van die gegevens aan u of een ander in gestructureerde vorm (‘dataportabiliteit’). Om uw rechten te kunnen uitoefenen en overige informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens te verkrijgen kunt u zich wenden tot de Vereniging (zie contactgegevens hierboven).

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Afhankelijk van de doeleinden zoals gemeld in deze privacyverklaring is de verstrekking van persoonsgegevens aan de Vereniging een contractuele verplichting dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met de Vereniging te kunnen sluiten. Zouden deze gegevens niet verstrekt worden, dan zou de Vereniging de overeenkomst mogelijk niet kunnen uitvoeren. U bent in geen geval verplicht persoonsgegevens aan de Vereniging te verstrekken, u kunt dan alleen mogelijk geen overeenkomst met de Vereniging sluiten of van haar producten en diensten gebruik maken.

Beveiliging

De Vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat wij niet uitsluiten dat door toekomstige ontwikkelingen aanpassing van deze privacyverklaring noodzakelijk is, adviseren wij u deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. In het geval er sprake is een substantiële wijziging informeert de Vereniging u daarover op passende wijze.